Skip to main content

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van De Pompenkring vzw regelt de werking van de vereniging en is van toepassing voor alle toegetreden leden.
Artikel 1. Lidmaatschap
Artikel 2. Uitsluiting toegetreden leden
Artikel 3. Voordelen steunende toegetreden leden leveranciers
Artikel 4. Lidgeld
Artikel 5. Deelname activiteiten
Artikel 6. Ledenlijst
Artikel 7. Ontslag
Artikel 8. Aanpassing huishoudelijk reglement

Artikel 1. Lidmaatschap

Iedereen die wil toetreden tot de vereniging kan online een formulier
voor aanvraag tot lidmaatschap invullen of richt zijn aanvraag tot de raad van bestuur Raad van bestuur.

Aanvraagformulieren

Steunend toetredend lid gebruiker
Steunend toetredend lid leverancier (Sponsor)

De vereniging telt vijf soorten leden:

Effectieve leden

Hun rechten en plichten worden beschreven in de Statuten van de vereniging.

Ereleden

Dit zijn leden die door het bestuur werden voorgedragen als erelid omwille van hun uitzonderlijke verdienste ten opzichte van de vereniging. Hun rechten en plichten zijn dezelfde als die van de steunende leden gebruikers.

Toegetreden leden gebruikers

Leden die deelnemen aan de activiteiten van de vereniging. Ze zijn geen lidgeld verschuldigd maar betalen de deelnameprijs voor de activiteiten.

Steunende toegetreden leden gebruikers

Deze leden nemen deel aan de activiteiten en steunen door hun lidgeld de werking van de vereniging. In hun lidgeld is de deelname voor één werknemer van de gewone activiteiten inbegrepen.
Indien zij niet op een bijeenkomst aanwezig kunnen zijn mogen zij iemand anders in hun plaats afvaardigen.
In dat geval nemen zij vooraf contact op met een van de bestuurders en/of vermelden zij dit in het veld "Opmerkingen" van het inschrijvingsformulier.
Ze krijgen allen een persoonlijke gebruikersnaam (lid-ID) en wachtwoord voor toegang tot alle afgeschermde pagina's van de Pompenkring-website.

Steunende toegetreden leden leveranciers

Deze leden steunen door hun lidgeld de werking van de vereniging. Ze nemen niet deel aan de activiteiten, tenzij ze hiertoe worden uitgenodigd.
Ze krijgen allen een persoonlijke gebruikersnaam (lid-ID) en wachtwoord voor toegang tot de Ledenlijst.
Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen kunnen lid worden van de vereniging. de rechtspersonen zullen een natuurlijke persoon aanduiden die als aanspreekpartner fungeert en afhankelijk van het lidmaatschap kan deelnemen aan de activiteiten.

Artikel 2. Uitsluiting toegetreden leden

Alle toegetreden leden verklaren door hun lidmaatschap zich te schikken naar het huishoudelijk reglement. Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan kan de raad van bestuur dit lid uitsluiten.

Artikel 3. Voordelen steunende toegetreden leden leveranciers

Steunende toegetreden leden leveranciers mogen het feit van hun lidmaatschap gebruiken in alle publicaties. Hun lidmaatschap (en bijhorende link) zal vermeld worden op de website van de vereniging. Tevens hebben zij toegang tot de beperkte ledenlijst. Zie ook Sponsors en Sponsorlijst - Database

Artikel 4. Lidgeld

Het lidgeld wordt gevraagd om de activiteiten en de werking van de vereniging te financieren.

Lidgeld steunende toegetreden leden gebruikers:
Het wordt gerekend per kalenderjaar en wordt ontvangen in het eerste trimester.

Lidgeld steunende toegetreden leden leveranciers:
Het wordt gerekend per kalenderjaar en wordt ontvangen in het eerste trimester.

Voor nieuwe aansluitingen in de tweede helft van het jaar geldt de aansluiting ook voor het daaropvolgend kalenderjaar.

Het minimum bedrag wordt jaarlijks vastgelegd door de raad van bestuur en is afhankelijk van het soort lidmaatschap.

Artikel 5. Deelname activiteiten

De activiteiten zijn enkel toegankelijk voor toegetreden leden/steunende toegetreden leden gebruikers.
Aanmelden bij een bestuurder is verplicht binnen de termijn zoals vermeld in de uitnodiging. De raad van bestuur bepaalt de deelnameprijs, onkosten en regelt de deelname aan de activiteiten.

Artikel 6. Ledenlijst

De toegetreden leden stemmen er in toe dat hun naam wordt opgenomen in de beperkte en uitgebreide ledenlijst op de website. Deze ledenlijst is toegankelijk voor toegetreden leden en toegetreden leden gebruikers.
De steunende toegetreden leden gebruikers en leveranciers hebben enkel toegang tot deze ledenlijst na zich te hebben ingelogd.
Zie Inlogpagina

Artikel 7. Ontslag

Toegetreden leden kunnen op eenvoudige vraag hun ontslag geven. Toegetreden leden die gedurende een periode van twee jaar niet deelnemen aan de activiteiten worden als ontslagnemend beschouwd. Steunende toegetreden leden gebruikers die binnen de gestelde termijn hun lidgeld niet betalen worden als toegetreden leden beschouwd. Steunende toegetreden leden leveranciers die binnen de gestelde termijn hun lidgeld niet betalen worden als ontslagnemend beschouwd en de hun toegekende voordelen vervallen.

Artikel 8. Aanpassing huishoudelijk reglement

De raad van bestuur kan ten alle tijden dit huishoudelijk reglement aanpassen wanneer ze zulks noodzakelijk acht.